شنبه 9 تیر 1397 @ 18:34

عناوین پودمان‌ها و واحدهای یادگیری دروس کارگاهی پایه دوازدهم

عناوین پودمان‌ها و واحدهای یادگیری دروس کارگاهی پایه دوازدهم
رشته شبکه‌ و نرم‌افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفه‌ای

کتاب کارگاهی 1/12: نصب‌ونگهداری‌تجهیزات‌شبکه‌وسخت‌افزار
کد کتاب: 212288

کتاب کارگاهی 2/12: تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
کد کتاب: 212290

کتاب تئوری پایه 12: دانش فنی تخصصی
کد کتاب: 212287