شنبه 1 مهر 1396 @ 01:00

تبریک مهر 96

به نام آنکه جان را فکرت آموخت/چراغ دل به نور جان برافروخت

به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد.

به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به زیور «اندیشه» و «تفکر» آراست و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد.

و با تبریک فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت حضور هنرآموزان و هنرجویان رشته کامپیوتر ایران زمین